Shrnutí

Verze pro tisk

1. Peníze hrají pro existenci firmy životodárnou úlohu. Bez nich není možné zajistit vstupy a jejich nedostatek v podobě nízkých tržeb signalizuje vážné problémy v hospodaření firmy. Ale peníze jsou nutné i pro splnění povinných plateb a odvodů firmy do státního rozpočtu. A v neposlední řadě jsou tu peníze jako zisk v podobě osobního důchodu, který je základní motivací vlastníka firmy. Proto je ve firmě věnována velká pozornost zajišťování i alokaci zdrojů (str.125).

2. Vlastníci a management řeší dnes a denně otázku, jak vybavit potřeby podniku penězi - financovat jej. Financování spočívá v získání zdrojů pro vytvoření podnikového kapitálu. Jsou to vložené finanční prostředky, jež se mají ve firmě produktivně zhodnotit. Nezapomeňte, že ekonomická teorie hovoří také o kapitálu, když mluví o kapitálových statcích, nazývaných jinak ekonomy investiční majetek(str.126 -127).

Financování firmy
Podnikový kapitál Kapitálové statky = investiční majetek

3. Zdroje financování firmy jsou v zásadě externí nebo interní (firmou vytvořené). Základním externím zdrojem je vklad majitele. S tím firma začíná svůj ekonomický život. Konkrétní podoba vkladu je upravena právně pro firmu jednotlivce, partnerskou firmu a pro akciovou společnost; jeho horní hranice záleží většinou na možnostech majitelů, resp. záměru firmy (str.127).

Zdroje financování firmy

4. Důležitým zdrojem prostředků poskytovaných dočasně podniku věřiteli jsou úvěry. Rozlišování úvěrů je činěno podle různých hledisek, nejdůležitější je podle doby trvání úvěru. Krátkodobé úvěry slouží ke krátkodobému překlenutí nesouladu mezi potřebou zdrojů financování a jejich výší, kterou má firma sama k dispozici. Mezi nejdůležitější patří obchodní úvěr a krátkodobé bankovní úvěry (kontokorentní úvěr, účelová půjčka, lombardní úvěr nebo eskontní úvěr)(str.128 -129).

Krátkodobý úvěr

Obchodní úvěr
Krátkodobý bankovní úvěr

5. Věřiteli při střednědobých a dlouhodobých úvěrech mohou být různé subjekty (individuální majitelé kapitálu, podniky, banky, pojišťovny) a také úvěrové podmínky jsou různé. Obligace (dluhopisy) představují úvěrový typ cenných papírů. Podnik jako vydavatel (emitent) se v něm zavazuje splatit majiteli dlužnou nominální částku a vyplácet výnosy určitému datu. Finanční úvěry se poskytují v peněžní formě na základě smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Jsou nejčastěji poskytovány bankou na financování rozvojových potřeb podniku. Jako střednědobýúvěr může vystupovat i úvěr dodavatelský. Ten poskytuje dodavatel strojů, zařízení nebo investičních celků v naturální formě, když nepožaduje zaplacení faktury v obvyklém termínu splatnosti (str.130).

Střednědobý a dlouhodobý úvěr Obligace (dluhopisy) Finanční úvěr Dodavatelský úvěr

6. Při zvláštní financování typu faktoringu nebo forfaitingu vstupuje mezi dodavatele a odběratele prostředník, který odkoupí pohledávky dodavatele před dobou splatnosti. Velkým hitem při využívání cizích zdrojů se u nás stalo specifické financování investičních potřeb pronájmem - leasingem. Jedná se o pronájem nemovitostí, strojních zařízení, výpočetní a kancelářské techniky, osobních,nákladních a užitkových automobilů atd. za předem smluvně dohodnutých podmínek. Dvě základní formy leasingu podle délky pronájmu jsouoperativní a finanční leasing(str.130 -131).

Faktoring Forfaiting

Leasing
-operativní
-finanční

7. Dotace jako zdroj financování jsou nenávratnou jednosměrnou transferovou platbou, kterou stát, obec či jiný subjekt podporuje své záměry, obvykle společensky prospěšné v oblasti ekologie, zaměstnanosti, bezpečnosti práce atd. Dotace přímé jsou zvýšením příjmů firmy, dotace nepřímé znamenají snížení výdajů (daňové úlevy). Existují také možnosti vládních záruk na úvěry, bezplatné poradenství, poskytování informací a různé další formy podpůrných a rozvojových projektů a programů, např. pro drobné podnikání, které jsou kombinací přímých dotací a mohou sloužit jako případný cizí zdroj financování potřeb firmy (str.132).

Dotace
- přímé
- nepřímé

8. Nejdůležitějším vnitřním zdrojem financování ve firmě je hospodářský výsledek za účetní období neboli zisk. Je syntetickým ukazatelem, který umožňuje posoudit úspěšnost a efektivnost podnikání. Využívá se též jako motivační nástroj pro majitele a management i jako zdroj úhrady daní a zdroj financování rozvojových potřeb firmy. Zjišťuje se účetně jako pozitivní rozdíl porovnáním nákladů vynaložených na provedení konkrétních výkonů a uznaných výnosů za tyto výkony ve firmě (účetní jednotce)(str.133 -135).

Vnitřní zdroje financování

Hospodářský výsledek (zisk)

9. Odpisy jsou ekonomickou kategorií pro vyjádření postupného znehodnocování (fyzického i morálního ) jednotlivých součástí reálného kapitálu (investičního majetku) za účetní období. Životnost reálného kapitálu je různá podle povahy jednotlivých statků. Účetní každým rokem odečte jistý podíl z celkové hodnoty budovy či stroje a tento podíl (odpis) se chápe jako náklad a tvoří součást ceny výrobku či služeb. (Celkový součet odpisů se rovná pořizovací ceně kapitálového statku.) Po prodeji zboží nebo služeb je část tržeb ve výši odpisů dispozici firmě jako vnitřní zdroj pro financování jejích záměrů. Nesmí se ovšem zapomínat, že po jisté době se kapitálový statek znehodnotí (odepíše) a bude třeba jej nahradit novým kapitálovým statkem. Pro stanovení výše odpisů je několik metod odpisování (lineární, progresivní, regresivní, resp. urychlené odpisování). Pro daňové účely je nutno odepisovat v podle zákona o dani z příjmů (135 -136).

Odpisy = znehodnocování reálného kapitálu:
-fyzické
-morální

Výše odpisů

Pojmy k zapamatování

financování firmy finanční úvěr
podnikový kapitál dodavatelský úvěr
kapitálové statky faktoring
(investiční majetek) forfaiting
externí zdroje financování firmy leasing (operativní, finanční)
obligace (dluhopisy) dotace (přímé, nepřímé)
vklad majitele vnitřní zdroje financování
krátkodobý úvěr hospodářský výsledek (zisk)
obchodní úvěr znehodnocování reálného kapitálu (fyzické, morální)
krátkodobý bankovní úvěr výše odpisů
střednědobý a dlouhodobý úvěr odpisy

Literatura pro doplnění

Právě skončená kapitola rozšiřuje váš záběr na pole podnikové ekonomiky. Doporučím vám praktické příručky. Některé vydají za učebnice. Takovou je útlá knížka, kterou napsalprof. Karel Vlachynský s kolektivem: Co by měl vědět podnikatel o financích. Vyšla v edici Firma a trh. Je velmi přehledná, stručná a názorná. Mohu vám ji doporučit. O leasingu jsem se v textu zmínil a je o něm mnoho publikací. Mně se zalíbila stručná příručka s příklady -J.Báča, V.Benda, M.Blatný, V.Válek: Co chcete vědět o leasingu, Andragogos Agency, Olomouc 1993. Z časopisů doporučuji tentokrátEkonomického poradce podnikatele (EPP)aDaňového a účetního poradce podnikatele (DÚPP).Další literaturu najdete v osmé apitole, případně v metodických přílohách kapitoly 7 a kapitoly 8.K.Vlachynský a kol.: Co by měl vědět podnikatel o penězích, Firma & Trh, Martin 1993

J.Báča a kol.:Co chcete vědět o leasingu, Andragogos Agency, Olomouc 1993