Důchodová elasticita poptávky

Verze pro tisk

Je pro nás te již mimo diskusi, že změna ceny má vliv na poptávku a jejím prostřednictvím ovlivňuje další procesy na trhu. Je ale také jisté, že pouze na cenové změny nemůžeme u poptávky všechno svést. U ekonomické teorie se vždycky setkáte s tím, že také z metodických důvodů zdůrazňuje úlohu ceny i jejích změn. Cena je nazývána primárním faktorem, který ovlivňuje poptávku. Ovšem obchodníka, výrobce, ale i ekonoma zajímají ještě další faktory, se kterými se na trhu musí počítat.

Cena a poptávka
Faktory v pozadí: důchod spotřebitele

Tím dalším z významných je důchod spotřebitele, který je jako výdaj vynakládán na nákup zboží a služeb. Celková kapacita důchodů vynaložená na nákup jednotlivého zboží vytváří koupěs hopnost poptávky pro toto zboží. Změny v příjmech spotřebitelů, chápané jako změna důchodu, mají potom vliv na poptávku a projevují se v ní různým způsobem. Když nebudeme uvažovat o inflačním růstu cen, znamená zvýšení důchodu obvykle také určité zvýšení poptávky a snížení důchodu znamená její zmenšení.

 Úkol pro vás:
Zopakujte si, prosím, z kapitoly 2 působení faktorů v pozadí na poptávku a jejich grafické znázornění. Úkol splníte, když budete rozlišovat mezi změnou v poptávaném množství (posun po poptávkové křivce) a změnou celé poptávky (posun křivky - Shift).

Jestliže u cenové elasticity poptávky je důležitou výchozí změnou procentuální změna ceny, potom u důchodové elasticity se zkoumá procentuální změna důchodu a její dopad na poptávku. Vzorec pro výpočet důchodové elasticity poptávky je obdobný jako u cenové elasticity poptávky (vzorec 3-2), proto stačí uvést jeho slovní vyjádření.

Reakce poptávky na změnu důchodu - důchodová elasticita poptávky

Pro chápavého čtenáře je jistě zřejmé, že obchodní firma, která má značný rozsah nabídky co do sortimentu i množství, se bude velmi zajímat o to, jak vzrůstající či klesají í příjmy spotřebitelů ovlivní poptávku zejména po jejím zboží. To je jeden z konkrétních praktických důvodů, proč se při svém průzkumu trhu (obvykle jej nazýváme marketing) bude o důchodovou elasticitu zajímat.

Proč se firmy zajímají o vaše příjmy?

Nabídnu vám v tabulkách zpracované empirické odhady důchodové elasticity pro různá zboží a služby, abyste mohli posoudit její základní rysy. Opět byly zpracovány pro USA, ale věřme, že s dlouhodobější stabilizací našeho tržního hospodářství budou obdobné údaje i závěry zjistitelné i u nás.

Tabulka 3-4 Důchodová elasticita poptávky

Položka Krátké období Dlouhé období
Rajčata
Vepřové maso
Hovězí maso
Nábytek
Sklo,porcelán
Zubní péče
Kuřata
Automobily
Návštěva sportovních utkání
Odívání
Benzin a olej
Zařízení pro domácnosti
Obuv
Šperky
Domy v osobním vlastnictví
Zahraniční turistika
Kosmetika
bez údajů
0,27
0,51
2,60
0,47
0,38
0,49
5,50
0,46
0,95
0,55
2,72
0,90
1,00
0,07
0,24
0,25
-0,81
0,18
0,45
0,53
0,77
1,00
1,06
1,07
1,07
1,17
1,36
1,40
1,50
1,60
2,45
3,09
3,74

Tabulka 3-4
Důchodová elasticita poptávky

Tabulka ukazuje vztah mezi rostoucími důchody a poptávkou po zboží a službách. Všimněte si rozdílů v poptávce krátkého dlouhého období v jednotlivých položkách. Je tu však opět několik zajímavostí, nad nimiž se zamyslete.

 Úkol k tabulce 3-4:
Vysvětlete, proč je koeficient důchodové elasticity největší u osobních automobilů v krátkém období proč rajčata v dlouhém období mají zápornou důchodovou elasticitu? Jako nápovědu mějte rozlišení zboží do několika charakteristických skupin.

Zdroj: Hyman, D. N.: Economics, Irwin 1989, str.133.

K důchodovým elasticitám lze obecně říci, že jsou vysoké u luxusních statků, jejichž spotřeba s vyšším důchodem rychle roste. Záporné důchodové elasticity jsou zjišťovány u inferiorních statků, po nichž poptávka s růstem důchodu klesá. V tom je právě rozdíl od normálního zboží, kdy poptávka většinou roste úměrně s růstem důchodu.

Tabulka 3-4 Důchodová elasticita poptávky představuje několik empirických odhadů důchodové elasticity pro různé zboží a služby. Odhadovaná důchodová elasticita pro automobily, zahraniční turistiku občanů USA a zařízení domácností je značně vysoká (větší než 1) a kladná.Jsou to ty statky, jejichž poptávky sledují změny v důchodech a vzrůstají, když vzrůstají důchody. V tabulce jsou provedeny odhady pro krátké a dlouhé období a ve většině případů, jak bychom předpokládali, je dlouhodobá elasticita vyšší než krátkodobá. Pozoruhodným případem je zařízení pro domácnosti, nábytek a automobily. Jsou to předměty dlouhodobé spotřeby a spotřebitelé je nebudou měnit pokaždé, když vzroste jejich důchod.

Koeficient důchodové elasticity v dlouhém období většinou vzrůstá.

Důvody, které vedou k rozdílným elasticitám, mohou být různé. Napříkladu předmětů základní spotřeby je zřejmé, že se jich nelze bez problémů vzdát, a proto jsou poptávkově méně citlivé než předměty luxusní. Na druhé straně hraje v nabídkové elasticitě důležitou roli délka období, v němž k reakci nabídky na cenu dochází. To vyplývá ze schopnosti výrobních kapacit zareagovat na náhlou změnu - zvýšení koupěschopné poptávky. Ovšem i další činitelé přicházejí do úvahy. Může jimi být celková situace ve státě nebo v ekonomice. Je známo, že poválečná léta jsou léty zvýšené poptávky po základních předmětech, krátkodobých spotřebních předmětech a nakonec i dlouhodobých spotřebních předmětech. Stejně tak moderní komerční hity jako počítačový hardware a software, módní vlny v oblečení, v kultuře, ale i důsledky rozsáhlých reklamních kampaní mají svůj dopad na utrácení důchodu spotřebitelů a mohou se projevit novými trendy ve vývoji ukazatelů důchodové elasticity poptávky.

Rozdílnost v reakci poptávky po jednotlivých statcích na růst důchodu může mít řadu příčin.Lidé si obvykle kupují to, „co se kupuje “.